Thủ tục thông báo hợp đồng gia công lại

Về thủ tục thông báo hợp đồng gia công lại theo quy định tại Điều 62 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 41 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp chỉ thông báo một lần cho hợp đồng gia công lại trước khi đưa nguyên liệu, vật tư đi gia công lại tại doanh nghiệp khác, không phải từng lần trước khi đưa nguyên liệu, vật tư đi gia công lại.

thu-tuc-hop-dong-gia-cong-lai-1
thu-tuc-hop-dong-gia-cong-lai-1

Nội dung thông báo bao gồm các thông tin cơ bản của hợp đồng gia công gồm: thông tin bên giao, bên nhận gia công; số hợp đồng/phụ lục hợp đồng; nguyên liệu, vật tư đưa đi gia công, sản phẩm nhận về; công đoạn thuê gia công; phí gia công; thời gian dự kiến đưa đi; thời gian dự kiến nhận sản phẩm về.

thu-tuc-hop-dong-gia-cong-lai-2
thu-tuc-hop-dong-gia-cong-lai-2

” Trường hải quan”

Bài viết liên quan

Gọi Ngay