Gia hạn thời gian bổ sung C/O lên V5 đến hết tháng 9/2021

Tổng cục hải quan vừa có văn bản chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố gia hạn thời gian yêu cầu người khai hải quan nộp bổ sung C/O đến hết tháng 9/2021

Sau công văn 713/TCHQ-GSQL( ngày 5/2/2021) về việc chấn chỉnh gửi kèm C/O bản scan , TCHQ có hường dẫn về gia hạn thời gian nộp bổ sung để tháo gỡ vướng mắt trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan.

Bài viết liên quan

Gọi Ngay