Thuật ngữ thương mại – Tên viết tắt của các tổ chức quốc tế

WFTU - World Federation of Trade Union : Liên hiệp công đoàn thế giới

WPC - World Peace Council : Hội đồng hòa bình thế giới

WIDF - Women's International Democratic Youth : Liên đoàn phụ nữ dân chủ thế giới

IUS - International Union of Student : Hội liên hiệp sinh viên thế giới

IADL - International Association of Democratic Lawyers : Hội luật gia dân chủ thế giới

OIJ - Organization of International Journalists : Tổ chức quốc tế các nhà báo

AAPSO - Afro-Asian People's Solodarity Organ : Tổ chức đoàn kết nhân dân Á - Phi

AAWA - Afro-Asian Writer's Association : Hội nhà văn Á - Phi

CMEA - Council for Mutual Economic Assistance : Hội đồng tương trợ kinh tế

UN, UNO - United Nations, United Nations Organization : Liên hiệp quốc

6 cơ quan chính của UN

- General Assembly : Đại hội đồng

- Security Council : Hội đồng bảo an

- Economic and Social Council (ECOSOC) : Hội đồng kinh tế xã hội

- Trusteeship Council : Hội đồng quản thác

- International Court of Justice (IC) : Tòa án quốc tế

- Secretariat : Ban thư ký

WFP - World Food Programme : Chương trình lương thực thế giới

UNEP - United Nations Environment Programme : Chương trình liên hiệp quốc về môi trường

UNDP, PNUD – United Nations Development Programme : Chương trình liên hiệp quốc về phát triển

UNHCR – United Nation High Commissioner for Refugees : Cơ quan cao ủy liên hiệp quốc về người tị nạn

WFC – World Food Council : Hội đồng lương thực thế giới

UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development : Hội nghị liên hiệp quốc về thương mại và phát triển

NUFPA – United Nations Fund for Population Activities : Quỹ hoạt động dân số Liên hiệp quốc

UNICEF - United Nations Children's Fun : Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc

UNIDO – United Nations Industrial Development Organisation : Tổ chức Liên hiệp quốc tế về phát triển nông nghiệp

UNITAR – United Nations Institue for Training and Research : Viện đào tạo và nghiên cứu Liên hiệp quốc

IAEA – International Atomic Energy Agency : Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế

UPU – Universal Postal Union : Liên minh bưu chính thế giới

ITU – International Tele-communication Union : Liên minh viễn thông thế giới

WB – World Bank : Ngân hàng thế giới

IBRD – International Bank for Rconstruction and Development : Ngân hàng thế giới về tái thiết và phát triển

ILO – Interational Labor Organization : Tổ chức lao động quốc tế

IDA – International Development Assocciation : Hiệp hội phát triển quốc tế

IFC – International Finance Corporation : Công ty tài chính quốc tế

IFAD – International Fund for Agriculture Development : Quỹ quốc tế phát triển nông nghiệp

IMF – International Monetary Fund : Quỹ tiền tệ quốc tế

UNESCO – United Nations Educational, Scientific : Tổ chức liên hiệp quốc về giáo dục, khoa học và văn hóa

FAO – Food and Agriculture Organisation : Tổ chức liên hiệp quốc về lương thực và nông nghiệp

ICAO – International Civil Aviation Organisation : Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế

WMO – World Meteoro Logical Organization : Tổ chức khí tượng thế giới

WIPO – World Intellectual Property Organization : Tổ chức thế giới về sở hữu tri thức

WHO – World Health Organization : Tổ chức y tế thế giới

ESCAP – United Nations Economic and Social Commision for Asia and Pacific : Ủy ban kinh tế xã hội châu Á và Thái Bình Dương

ECWA - United Nations Economic Commision for Western Asia : Ủy ban kinh tế Tây Á

ECLA - United Nations Economic Commision for Africa : Ủy ban kinh tế châu Phi

ECE - United Nations Economic Commision for Latin America : Ủy ban kinh tế châu Mỹ la tinh

EDE - United Nations Economic Commision for Europe : Ủy ban kinh tế châu Âu

O.A.J – Organization of American States : Tổ chức các nước châu Mỹ

BAD – Asian Development Bank : Ngân hàng phát triển châu Á

RCTT – Regional Centre for Transfer of Technology : Trung tâm chuyển giao kĩ thuật của khu vực

 

APDC – Asian and Pacific Development Centre : Trung tâm phát triển châu Á Thái Bình Dương

 

CIRDAP – Centre on Integrated Rural Devolopment for Asia and the Pacific : Trung tâm phát triển nông thôn toàn diện châu Á Thái Bình Dương

TC – Typhoon Committee : Ủy ban bão

CCOP – Committee for coordination for joint prospecting for Mineral Resources in Asian Offshore Areas : Ủy ban phối hợp điều tra tài nguyên khoáng sản ngoài khơi châu Á

AIT – Asian Institute of Technology : Viện kỹ thuật châu Á

AIBD – Asian Pacific Institute for Broadcasting Development : Viện phát triển phát thanh và truyền hình châu Á Thái Bình Dương

ACCU – Asian Cultural Centre for UNESCO : Trung tâm văn hóa châu Á phục vụ UNESCO

AL – Arab League : Liên đoàn Ả Rập

ASEAN – Association of South East Asian Nations : Hội các nước châu Á

 

ANZUS – Australia New Zealand, US Pact : Khối Mỹ, Oxtrâylia, NiuDiLơn

 

CENTO – Central Treaty Organization : Khối hiệp ước trung tâm (1955) trước kia gồm Thổ, Irắc, Iran và Mỹ

A.F.L-C.I.O – American Federation of Labour and Congress of Industrial Organization : Tổng công hội Mỹ-Tổ chức công đoàn Công nghiệp

INTERCOSMOS – Intercosmos : Chương trình hợp tác nhiều mặt trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ

W.C.C – World Council of Churches : Hội đồng nhà thờ thế giới

OPEC – Organisation of Petroleum Exporting Countries : Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ

EEC – European Ecomomic Community : Khối thị trường chung châu Âu

N.A.T.O – North Atlantic Treaty Organization : Khối Bắc Đại Tây Dương

O.A.U – Organization of African Unity : Tố chức thống nhất châu Phi

O.E.C.D – Organization for Economic Cooperation and Development : Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển

S.W.A.P.O – South West Africa People's Organization : Tổ chức nhân dân Tây Nam Phi

M.F.N.Status – Most Favored Nation Status : Quy chế nước được ưu đãi nhất

P.L.O – Palestinian Liberation Organization : Tổ chức giải phóng Palestin