Dịch vụ Hải Quan bao gồm những gì?

Bài viết sẽ tổng hợp tất cả những nghiệp vụ mà đại lý hải quan - dịch vụ hải quan bắt buộc phải có.

* Dịch vụ Hải quan theo loại hình XNK:

Dịch vụ Hải quan theo loại hình kinh doanh

Dịch vụ Hải quan theo loại hình đầu tư miễn thuế

Dịch vụ Hải quan theo loại hình đầu tư kinh doanh

Dịch vụ Hải quan theo loại hình tạm nhập - tái xuất

Dịch vụ Hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu

Dịch vụ Hải quan theo loại hình gia công

Dịch vụ Hải quan theo loại hình xuất nhập khẩu đối ứng

Dịch vụ Hải quan theo loại hình nhập xuất chế xuất

Dịch vụ Hải quan theo loại hình phi mậu dịch

* Dịch vụ về thuế hải quan:

Kê khai, tính, nộp thuế hải quan

Điều chỉnh thuế nộp sai

Xin miến thuế

Xin hoàn thuế

Xin không thu thuế

Dịch vụ về xử lý vi phạm trong lĩnh vực hải quan:

Tư vấn pháp luật

Tư vấn giải trình

Tư vấn biện pháp xử lý

* Các dịch vụ khác:

Dịch vụ đăng kiểm

Dịch vụ kiểm dịch

Dịch vụ kiểm định

Dịch vụ làm C/O

Dịch vụ kiểm tra chất lượng các loại

Dịch vụ công bố chất lương, thành phần sản phẩm

Dịch vụ xin giấy phép xuất nhập khẩu các loại